Mühendislik, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Çalışmaları, Fizibilite Raporu, Plan ve Proje Hazırlanması ve Uygulanması, Rapor Düzenlenmesi, Saha İzinleri Danışmanlıkları

Orman Mühendisliği ve İşletmeciliğinde 

*Orman içinde yer alan termik, hidroelektrik, rüzgar, nükleer santrallerin, enerji nakil, su, gaz ve petrol boru hatlarının, baz istasyonları, balık ve yabani av hayvanları üretim tesisleri, rekreasyon alan ve tesisleri, maden arama sahaları ve tesislerinin izinlerini almak, planlamak, projelendirmek, işletilmesi, geliştirilmesi, iyileştirilmesi ile ilintili tüm benzer işler, ÇED raporları,

*Ağaçlandırma, özel ve kent ormanları, orman işletmeciliği, orman içinde yer alan ya da kurulacak tesisler ile yapılması öngörülen benzeri yatırımların fizibilite raporları, plan ve projeleri ve bunların uygulamasına ilişkin çalışmalar, 

*Yapılaşma, altyapı, yol şebeke plan ve uygulamaları, 

*Orman, mera, kırsal alan ve arazi kadastro çalışmaları, harita ve uydu görüntülerine aplikasyonları, sınır tespitleri, 2/b arazileri ile ilgili çalışmalar, 

*Saha çalışmaları, hava fotoğrafları ve uydu görüntüleriyle yurt içinde ve dışında ormanların dikili servetlerinin tesbiti, envanteri, bitki örtüsü çeşitlerine göre belirlenmesi, 

*Özel, kent ormancılığı işletmeciliği, bitki örtüsü tanımlaması, rölöve çalışmaları, ağaçlandırma, peyzaj uygulamaları, orman amenajman planları, mevcut flora ve faunanın korunması, geliştirilmesi, iyileştirilmesi, 

*Orman işletmeciliğine ilişkin birim zaman analizi, teknik, biyolojik, ekolojik, ekonomik, kültürel, çevresel ve benzeri konularda ki çalışmaları ile, makine, donanım ve ürün çıktısı gibi konuların tasarım ve geliştirilmesi,

*Enerji ormanları tesis ve bakımı, 

*Erozyonla mücadele, sel ve çığ kontrolü, havza amenajmanı, entegre havza ıslahı ve kırsal kalkınma plânlama, projelendirme ve uygulama çalışmaları, 

*Orman ekosistemleri, orman gen ve biyosfer rezervleri ile biyotop alanlarının kurulması, orman ağaç, ağaççık ve florasına ait gen koruma alanlarının plânlanması, kurulması ve yönetilmesi,   

*Orman içi su kaynaklarının geliştirilmesi, etüt, envanter, plânlama ve projelendirme çalışmaları,

*Millî parklar, orman içi dinlenme ve mesire yerleri ile orman içi rekreasyon alanlarının tespit, tefrik, envanter ve düzenlenmesi, rekreasyon yönetimi ve işletmeciliği, uzun devreli gelişme plânı çalışmaları, ağaç röleve plânları,

*Orman alanlarında av ve yaban hayvanlarının çoğaltılması, envanter çalışmaları ile orman ekosistemleriyle doğrudan ya da dolaylı habitat bağlantısı olan yaban hayvanlarına ilişkin olarak avlak, koruma alanı ve rezerv alanı tefriki, plânlaması, tesisi, yönetimi,

 

Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliğinde  

*Yurt içinde ve dışında orman ve ağaç ürünleri işletmeciliği, ham, yarı mamul ve mamul ürünlerin endüstrilerinin, sabit ve hareketli iç, dış mekan ve kent mobilyaları üretim tesislerinin fizibiliteleri, 

*Makine, ekipman ve donanımları, yerleşim planları, anahtar teslim kurulumlarının gerçekleştirilmesi ve tip üretim dönemi işletmeleri, 

*Kapasite tespitlerini, girdi ürünlerin ve işletme malzemelerinin iç ve dış pazarlardan teminlerini, çıktıların piyasaya sunumlarını, bu tesislerin geçici işletilmelerini ve yönetimlerini, zafiyet  yönetimlerini ve rehabilitasyonları, 

*Orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin birim zaman analizi, teknik, ekonomik, kültürel, çevresel ve benzeri konularda çalışmalarını, makine, donanım ve ürün çıktısı gibi konuların plan ve projeleri, 

* Emprenye edilmiş cephe kaplamaları, parke, doğrama, hazır kapı, doğrama, mutfak dolapları, her türlü, ağaç, metal, deri ve taş donanımlı mobilya ve aksesuarlar, vb. larında imalat proseslerini planlamak, her safhasında imalat iş akışı, maliyet analizleri, kalite ve sınıflandırmaları, verim, kapasite ve arge çalışmaları, dizayn, çalışmaları, 

*Sabit ve hareketli iç, dış mekan ve kent mobilyaları ergonomik, estetik tasarımlarını, yapmak, yaptırmak ve seri üretime geçiş proses ve süreçlerinin planlanması,

*Tomruk, kereste, kaplama, yonga levha, lif levha, mdf, kontrplak vb. ları, ithal ağaç ürünlerinde, uluslararası standartları, ithal edilen ülke bazında standartları sınıflandırma ve hacım metodları " "Uluslar Arası Tropikal Ağaçlar Birliği " ve "Uluslararası Standartlar" ve ülkeler bazında değer ve standartları çerçevesinde teknik her türlü işlem, 

*Her türlü ağaç işleme makinelerinin ekspertizleri, yerleşim ve manipülasyon projeleri, ahşap kurutma fırınları projeleri,

*Ağaç ve ağaca dayalı ürünler ile ağaç sanayi makine, ekipman ve aletlerinin dünya bazında ve iç piyasa bazında fiyatları, 2 ci el piyasa değerlerinin tespiti,

*Uydu kentler 5 yıldızlı oteller, tatil köyleri, iş merkezleri, büro ve konutların iç dizayn ve dekorasyon çalışmalarını, hazırlanmış projelerin etüdleri ve kabul kontrolleri, 

*İnşaat sektöründe yer alan her türlü ağaç ürününün kullanım yerlerine göre cins, boyutlandırma, imalat tekniklerine göre, statik, izolasyon, teknik ve estetik değerlendirilmesinin hesaplanması,

*Ahşap tekne yapımında kullanılan ağaçlar; teknenin omurga, eğriler, kemere ve kuşaklar, iç donanım, güverte, parapet ve direklerinde ve diğer yerlerinde kullanılan ağaç ürünlerinin statik, teknik ve estetik değerlendirilmeleri, 

*Mobilya ve aksesuar  ve diğer ağaç emvali ürünlerin imalatında dünya ülkelerinin mevcut sanayileri, teknolojileri, araştırma ve geliştirme çalışmaları hakkında bilgi vermek. 

*Orman işletmeciliği ve orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaç duydukları her türlü teknik, idari ve benzeri raporlar.

 

Peyzaj Mimarlığında

*Uydu kentler, 5 yıldızlı otel, tatil köyü ve büyük ve toplu inşaat yapan firmalara, rekreasyon alan ve tesislerine, kent ormancılığına, park ve bahçelere, kent mobilyaları yerleşimlerine uygun; çevreci ve estetik projeler,